ИУЕЕО

Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци АД е създадена в средата на 2010 година. НООРО разполага с необходимите ноу-хау, методика на работа, контакти и познания, с оглед на факта, че мениджмънта на компанията има значителен опит в сферата на масово разпространените отпадъци и успешно е управлявал няколко други организации по оползотворяване в първите години след транспонирането на европейските директиви в тази област в България. НООРО си партнира с водещи фирми в областта на рецикрилирането и оползотворяването на отпадъци, както в страната, така и в чужбина. С оглед на оптимизацията на дейностите и утвърдена методология за изпълнение на целите, НООРО осигурява на членовете на организацията конкуретни размери на възнаграждението за оползотворяване.

Мисия

Да гарантираме сигурност и най-добри условия на своите членове и да работим в полза на обществото, като използваме най-добрите практики в областта на управление на отпадъците и постигаме устойчиво опазване на околната среда.

Визия

Да бъдем организацията по оползотворяване с най-голям принос за опазването на околната среда в България.

Основни цели

  • законосъобразно изпълнение на целите за събиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци
  • защита интересите на членовете на организацията и осигуряване на възможно най-добрите условия за тяхното членство
  • организиране и управление на система за събиране на отпадъци, която е в услуга на крайните потребители
  • постигане на висока степен на оползотворяване на отпадъците и същевременно намаляване на разходите в тази връзка, чрез оптимизация на дейностите и използване на високи технологии.

Основни преимущества

  • мениджърски екип със сериозен опит в сферата на масово разпространените отпадъци, който е осъществил изпълнение на целите за събиране и оползотворяване през няколко предходни години
  • гъвкавост по отношение на членовете на организацията и договорните взаимоотношения
  • внимание към желанията на членовете на организацията
  • утвърдена методология за изчисление и изпълнение на годишните цели
  • насоченост към използване на високо-технологични решения
  • конкурентни цени

Публикации